SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Mediaalert.pl z dnia 25-05-2018  

 

1.     Postanowienia Ogólne

 

1.1         Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mediaalert.pl prowadzony jest przez Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15c ; Numer REGON 147487608; Numer NIP 9482602184; adres email : mediaalert@mediaalert.pl

1.2         Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Media Alert Sp. z o.o. ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa; REGON 147487608;  NIP 9482602184; adres poczty elektronicznej mediaalert@mediaalert.pl, tel. +48 84/3072299  (opłata zgodnie z taryfa operatora)

1.3          Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Przedsiębiorców jak i Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego www.mediaalert.pl (z wyłączeniem pkt. 12 który dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców)

1.4          Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: [www.mediaalert.pl ].

1.5          Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.6          Wszelkie Umowy uważa się za zawarte wyłącznie z chwilą zatwierdzenia złożonej oferty/Zamówienia przez personel Sklepu Internetowego.

1.7          Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

1.8         Z uwagi na fakt, iż przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ja osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody - zakupów poprzez sklep internetowy www.mediaalert.pl  (co wymaga podania danych osobowych)  dokonać może wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat.

1.9         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mediaalert.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.10      Dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego (w tym Serwisu oraz subskrypcji Newslettera):

·         podawane są dobrowolnie przez Klientów korzystających ze Sklepu

·         przetwarzane są wyłącznie w celach, zakresie i w sposób podane w „Polityce Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej Sklepu Internetowego; ·         udostępniane są do wglądu każdej osobie których dane te dotyczą, z zapewnieniem możliwości ich aktualizacji, poprawienia oraz realizacji prawa do zaprzestania dalszego przetwarzania  

1.11     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych w postaci zainstalowanej przeglądarki internetowej typu  Internet Explorer 7.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0. (lub wersje wyższe) lub jakiejkolwiek przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu klienta .

 

 

  2.     Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 

2.1.      DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.2.      FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny poprzez stronę Sklepu Internetowego, umożliwiający założenie Konta w sklepie;

2.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz (Usługa Elektroniczna) , dostępny na stronie Sklepu Internetowego, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez:       

a.       dodanie do elektronicznego koszyka produktów z oferty Sklepu Internetowego;

b.      określenie warunków dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży, tj. formy płatności oraz sposobu dostawy.

2.4.      KLIENT– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.5.      KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6.      KONTO – (Usługa Elektroniczna) oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem nadanym przez Klienta Sklepu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Klienta Sklepu, w tym informacje o złożonych Zamówieniach i usługach Serwisowych;

2.7.      NEWSLETTER – (Usługa Elektroniczna) realizowana za pośrednictwem poczty e-mail polegająca na okresowym dostarczaniu Usługobiorcom informacji o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, w postaci przesyłania kolejnych edycji Newslettera.

2.8.      KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.9.      REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

2.10.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod www.mediaalert.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2.11.  PRODUKT/TOWAR – przedmiot będący rzeczą ruchomą oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

2.12.  UMOWA SPRZEDAŻY – czynność polegająca na przeniesieniu przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego/(Klienta) własności Produktu/Towaru i wydaniu mu go w ustalony sposób, po zapłaceniu przez Klienta, na rzecz Sprzedawcy - ustalonej przez Sprzedawcę - kwoty zawierającej cenę Produktu/Towaru oraz ewentualne koszty dostawy;

2.13.  USTAWAO PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

2.14.  USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegająca na :

2.15.  Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli złożone przez Klienta, za pomocą Formularza Zamówienia  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

  3.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja konta w sklepie.

3.2.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.      Składając Zamówienie na stronie internetowej sklepu Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym „Regulaminem Sklepu Internetowego” oraz „Polityką Prywatności Sklepu Internetowego www.mediaalert.pl. Wyraża również, bądź odmawia wyrażenia zgód określonych w „Polityce Prywatności” i załącznikach do niej.

3.5.      Sklep Internetowy zapewnia możliwość składania zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Z wyłączeniem sytuacji spowodowanych awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami losowymi to umożliwiającymi.

3.6.      Składane Zamówienia rozpatrywane są na bieżąco, z zastrzeżeniem iż Zamówienia złożone:

a.        po godzinie 17.oo;

b.       w niedziele i święta oraz

c.        dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym, w którym Zamówienie zostało złożone.

3.7.      KLIENT NIE WYRAŻAJĄCY ZGODY NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH może dokonać zakupu gotówkowego bezpośrednio w jednym z punktów detalicznych : Ul. Kresowa 7/6, 22-400 Zamość – otrzymując na dokonany zakup Paragon Fiskalny - pod warunkiem dostępności towaru w momencie zakupu.

3.8.      Media Alert Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.       podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c.       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84.

3.9.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84.

3.10.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.11.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Media Alert Sp. z o.o., 

e.       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

4.     Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy - w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.      Oferta dot. nabycia może zostać złożona przez Klienta/Usługobiorcę poprzez:

a.       przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną,

b.      telefonicznie

c.       interaktywny Formularz Zamówienia dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

d.      oświadczenie woli wyrażone poprzez osobiste złożenie oferty zakupu w siedzibie Firmy Media Alert Sp. z o.o.

4.3.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową mediaalert.pl, dokonać wyboru  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4.      Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.       przedmiotu zamówienia,

b.      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.       wybranej metody płatności,

d.      wybranego sposobu dostawy,

e.       czasu dostawy

4.7.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . 

4.8.      Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9.      Przyjęcie każdego Zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedającego:

a.       Poprzez generowaną automatycznie wiadomość mailową potwierdzającą jedynie fakt wpływu Zamówienia

b.      w ewentualnej rozmowie telefonicznej, gdzie dokonane mogą być dodatkowe ustalenia oraz ewentualne modyfikacje Zamówienia przez Klienta

c.       następnie drogą mailową poprzez przekazanie Klientowi, na adres mailowy podany przy składaniu Zamówienia/rejestracji Konta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, za określoną cenę, koszty przesyłki i na warunkach określonych w potwierdzeniu. Po przesłaniu powyższego potwierdzenia nie ma możliwości modyfikacji przez Klienta złożonego Zamówienia.

4.10.  Wszelkie Umowy uważa się za zawarte wyłącznie z chwilą zatwierdzenia złożonej oferty/Zamówienia przez personel Sklepu Internetowego.

4.11.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.12.  Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej warunków stanowią:

a.       niniejszy Regulamin udostępniony na stronie Sklepu Internetowego

b.      wiadomość e-mail (określona w pkt 4.10) przesłana Klientowi

4.13.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.14.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mediaalert.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.15.  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:

a.       błędnie lub jedynie częściowo wypełnionego przez Klienta Formularza Zamówienia,

b.      gdy we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona należność w kwocie określonej w potwierdzeniu zamówienia

c.       niestosowania się/niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulamin

4.16.   1.      Na dokonane zakupy wystawiany jest dokument sprzedaży w formie wskazanej przez Klienta (paragon fiskalny lub Faktura Vat).  Domyślnie:

a.       Domyślnie -paragon fiskalny (w wersji papierowej/drukowanej) - dołączany jest do przesyłki,

b.      Faktura VAT - w wersji elektronicznej - przesyłana jest Klientowi na adres mailowy podany w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia lub przy rejestracji Konta.

c.       Faktura VAT - w wersji papierowej - dołączana jest do przesyłki,

4.17.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącej zmiany cen Produktów/Towarów oraz Usług prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego (np. z uwagi na zmianę ceny przez Producenta, zmianę kursu walut, itp.). O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie informuje Klienta ( w rozmowie o której mowa w pkt. 3.9.2) i w przypadku braku akceptacji przez niego nowej/zmienionej ceny produkt nie jest wysyłany bądź też Klient ma możliwość rezygnacji z całego złożonego Zamówienia.

4.18.  Zmiany cen opisane w pkt. 17 nie dotyczą Zamówień „ostatecznie/mailowo potwierdzonych” przez Sprzedawcę jak również Zamówień znajdujących się już w fazie realizacji.

4.19.  W przypadku Klientów posiadających podpisaną ze Sprzedawcą „Umowę o współpracy”, postanowienia podpisanej Umowy mają pierwszeństwo w stosowaniu, przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego postanowienia stosowane są jedynie w przypadkach nie uregulowanych w Umowie.

4.20.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej  

 

5.     Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 

Sklep Internetowy Sprzedawcy udostępnia n/w Usługi Elektroniczne:

5.1.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA

  • korzystanie z powyższego formularza możliwe jest poprzez elektroniczny Koszyk, do którego dodawane są przez Klienta Produkty/Towary dostępne w Sklepie Internetowym.
  • Po dodaniu Produktów/Towarów do Koszyka, a następnie przejściu do zawartości Koszyka, dostępny jest wirtualny przycisk „Złóż Zamówienie”, po naciśnięciu którego  Klient przekierowywany do następnej zakładki na której udostępniane są mu opcje:  

- zalogowania na posiadane KONTO

- zarejestrowanie KONTA   

- lub „Zrealizowania zamówienia jako Gość” - Klient niezarejestrowany.

·         W dalszym etapie wymagane jest podanie danych logowania lub wypełnienie wyświetlanych rubryk formularza dotyczących danych kontaktowych, danych do dokumentu sprzedaży, formy płatności, typu i kosztów przesyłki.

·         Do momentu naciśnięciu wirtualnego przycisku „Złóż zamówienie”  istnieje możliwość anulowania zamówienia przez Klienta. Po złożeniu zamówienia istnieje możliwość jego modyfikacji wyłącznie drogą telefoniczna lub mailową.

·         Usługa Formularz Zamówienia ma charakter nieodpłatny i jednorazowy. Kończy się ona każdorazowo z momentem złożenia Zamówienia bądź przerwania składania zamówienia

5.2.      KONTO

  • posiadanie i korzystanie z którego możliwe jest po wypełnieniu „Formularza Rejestracyjnego”, zaakceptowaniu „Regulaminu Sklepu Internetowego”, „Polityki Prywatności”, a następnie kliknięciu wirtualnego przycisku „Zarejestruj”.  Udostepnienie usługi wymaga podania danych osobowych oraz danych do wystawienia dokumentu sprzedaży. Umożliwia ona min. posiadanie przez Klienta tzw. historii zakupów i serwisu
  •  Usługa powyższa świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo do usunięcia Konta oraz dostępu do znajdujących się w nim danych – go dotyczących - w każdym momencie na zasadach określonych w „Polityce Prywatności Sklepu Internetowego”.

5.3.      NEWSLETTER

  • korzystanie z usługi następuje po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę  przy okazji zakładania Konta bądź z głównej strony Sklepu Internetowego poprzez podanie adresu e-mail ( otrzymywanie Newslettera drogą mailową )lub podanie numeru telefonu ( otrzymywanie Newsletera w formie SMS)  na który usługa ma być świadczona.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo świadczenia usługi na zasadzie tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy” – zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
  • Usługa Świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, przy czym Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z niej w każdej chwili i bez podawania przyczyn – zgodnie z „Polityka Prywatności Sklepu Internetowego”;
  • Do korzystania z usługi niezbędne są:

-   komputer, laptop ,telefon komórkowy, smartfon lub tablet z systemem operacyjnym oraz dostępem do Internetu 

-   posiadanie konta poczty elektronicznej  

 

 

6.     Dostawa 

 

6.1.      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2.      Czas realizacji podany przy Produktach/Towarach znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego oznacza szacunkowy czas w jakim Klient powinien otrzymać zakupiony Produkt/Towar – liczony od dnia zatwierdzenia zamówienia. Podany czas jest orientacyjny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących min. po stronie Dostawców/Producentów lub Przewoźnika.

6.3.      Dostawa zamówionych Towarów zwykle odbywa się przesyłką kurierską, a usługę wykonuje  firma kurierska. Koszty dostawy zostaną  wskazane w momencie składania Zamówienia.

6.4.      Zwykle Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.5.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, np. w przypadku braku dostępności zamawianego Towaru, po uprzednim poinformowaniu.

6.6.      Wysyłka Towaru/Produktu następuje:

a.       w momencie gdy na rachunek Sprzedawcy wpłyną środki w kwocie określonej/ustalonej w potwierdzeniu Zlecenia

b.      bezpośrednio po potwierdzeniu Zamówienia, gdy Klientowi udostępniona została forma płatności „Za pobraniem”;

c.       bezpośrednio po potwierdzeniu Zamówienia, gdy Klientowi udostępniona została płatność z odroczonym terminem

6.7.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące  sposoby dostawy/odbioru Towaru/Produktu:

a.       przesyłka kurierska

b.      przesyłka kurierska pobraniowa

c.       odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu ( w dni robocze w godz. 10.00 – 17.00)

6.8.      Dostawa Produktu/Towaru do Klienta jest odpłatna. Do każdego Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy płatności wybranej przez Klienta oraz wartości Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki przekazywane są Klientowi w rozmowie o której mowa w pkt. 9. oraz przesyłane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia – o którym mowa w pkt. 10.

Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

6.9.      W momencie przekazania przesyłki Przewoźnikowi,  Klient który dokonał zakupu, informowany jest o powyższym fakcie drogą mailową, uzyskując informacje o danych dot. przesyłki, przewidywanym czasie dostarczenia.

6.10.  W momencie odbioru przesyłki Klient winien szczegółowo sprawdzić przesyłkę oraz udokumentować – w obecności Przewoźnika – jej wszelkie, ewentualne uszkodzenia - w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności Przewoźnika.

6.11.  Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki gdy przesyłka:

a.       jest uszkodzona;

b.      nie zawiera wyszczególnionych w potwierdzonym Zamówieniu  Produktów/Towarów

c.       zawiera Produkty/Towary inne niżeli wyszczególnione w potwierdzonym Zamówieniu

d.      Towary/Produkty znajdujące się w przesyłce są uszkodzone o czym powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę droga mailowa lub telefonicznie.

6.12.  Zamówienie uważa się za zrealizowane w sposób prawidłowy w przypadku gdy przesyłka zawierająca potwierdzony(e) przez Sprzedającego Produkt(y)/Towar(y)  nie zostanie odebrana od Kuriera przez Klienta niezależnie od przyczyny nieodebrania. Ewentualne ponowne przesłanie zakupionego Produktu/Towaru nastąpi po ponownym opłaceniu kosztów wynikających związanych z odbiorem, magazynowaniem i dostawą przesyłki.  

 

 

7.     Ceny i metody płatności

 

7.1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2.      Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.       przelewem na numer konta bankowego Millenium Bank 54 1160 2202 0000 0002 8021 8379

b.      płatnością w systemie PayU,

c.       zapłata kartą płatniczą, płatność gotówką za pobraniem u kuriera,

d.      przelewem, płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie

7.3.      Niedokonanie płatności w terminie określonym w pkt. 6.2.1 oraz 6.2.2 skutkowało będzie anulowaniem złożonego Zamówienia. Ewentualne, nowe Zamówienie zawierane będzie na warunkach z dnia jego ponownego potwierdzenia.

 

8.     Prawo do odstąpienia od umowy

 

8.1.      Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

8.2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas wpisując Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

8.3.      Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy dostępne na naszej stronie internetowej www.mediaalert.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

8.4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 

9.     Skutki odstąpienia od umowy

 

9.1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.2.      Konsument ponosi następujące koszty:

a.       bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Towaru – po odstąpieniu od Umowy -  chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść
b.       dodatkowe koszty, w przypadku wybrania przez Konsumenta w momencie dostawy, kosztów wysyłki innych niżeli najtańsze dostępne w Sklepie Internetowym
c.       Konsument ponosi odpowiedzialność - i związane z tym koszty - za zmniejszenie wartości Produktu/Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
d.      W przypadku stwierdzenia, iż  zwracany Towar/Produkt posiada uszkodzone plomby zabezpieczające Konsument poniesie koszty związane z pełną diagnostyką Produktu, mającą na celu ustalenie czy nie dokonano w nim żadnych zmian fizycznych oraz czy Produkt funkcjonuje prawidłowo, tj. zgodnie z jego właściwościami fabrycznymi.

9.3.      Do zwracanego Produktu/Towaru należy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży (Paragon lub Fakturę VAT)

9.4.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.       w której przedmiotem świadczenia są Produkty/Wyroby, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór): (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

Media Alert Sp. z o.o.

Ul. Postępu 15c

02-676 Warszawa      

NIP 9482602184

Biuro Handlowe i ADRES DO WYSYŁKI

Media Alert

ul. Kresowa 7/6

22-400 Zamość

 

 

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko…………………………………………………………. Login Allegro/ Login Sklep internetowy ……………………………………………………………..

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data…………………………………………………………………….…………………………………………………………………… Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)  

 

Numer konta do zwrotu należności:..................................................................................................................

 

10.     Reklamacje dotyczące Towarów

 

10.1.       Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

10.2.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mediaalert@mediaalert.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10.3.      Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  

 

11.     Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

11.1.      Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 22-400 Zamość, ul. Kresowa 7/6, mailowo pod adres mediaalert@mediaalert.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.3.      W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.4.      Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.  

 

12.     Regulacje Dotyczące Przedsiębiorców

 

W przypadku Klientów nie będących Konsumentami:

12.1.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia - bez podawania przyczyn - od Umowy  Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Odstąpienie takowe nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12.2.      Sprzedawca  ma prawo żądać dokonania - w formie przedpłaty – płatności całej należności lub ustalonej przez siebie części należności, wynikającej z zawartej Umowy.

12.3.      Sprzedawca – na zasadzie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego - wyłącza odpowiedzialność  z tytułu rękojmi

12.4.      Po potwierdzeniu złożonego Zamówienia, a następnie wysłaniu Produktu/Towaru Sprzedawca nie przewiduje  tzw. umownego prawa do odstąpienia od zawartej Umowy . Konsument upoważniony może być wyłącznie do ewentualnego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli jedynie w sytuacji, w której oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, czyli w sytuacji gdy występowała jedna z tzw. wad oświadczenia woli. Ciężar dowodowy spoczywa w takim przypadku na Kliencie.

12.5.      Z chwilą wydania Towaru/Produktu Przewoźnikowi, na Przewoźnika przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu/Wyrobu oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki lub uszkodzenia prawidłowo zapakowanego Produktu/Wyrobu od momentu wydania go do przewozu Przewoźnikowi oraz za opóźnienia w dostawie przesyłki.

12.6.      Klient winien szczegółowo sprawdzić przesyłkę w momencie jej odbioru oraz udokumentować – w obecności Przewoźnika – jej wszelkie, ewentualne uszkodzenia - w celu umożliwiającym ustalenie ewentualnego zakresu odpowiedzialności Przewoźnika;

12.7.      Ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody spowodowane przez sprzedany Produkt/Towar:

  • wyłączona jest w przypadku:

- niewłaściwego postepowania z Produktem/Towarem, w tym jego wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem;

- niezachowania zaleceń i należytej ostrożności w trakcie instalacji, obsługi i użytkowania wynikającej z instrukcji obsługi/Dokumentacji Techniczno Rozruchowej, cech Produktu/Towaru, jego właściwości oraz przeznaczenia (w tym min. wynikających z typu zasilania i energii emitowanej przez Produkt/Towar);  

  • w pozostałych przypadkach, ograniczona jest - zarówno w przypadku jednego roszczenia jak i sumy wszelkich roszczeń -  jedynie do wysokości kosztów związanych z zawartą Umową Sprzedaży - dotyczącą danego Produktu/Towaru. (wraz z kosztami dostawy), nie więcej jednak niżeli do kwoty 1000zł.

12.8.      Sprzedawca/Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści

12.9.      W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, przy transakcjach zawieranych z Klientem nie będącym Konsumentem, stosowane będą przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a w razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.  

 

13.     Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

13.1.      Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13.2.      W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.3.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Media Alert Sp. z o.o. z siedzibą w 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15c, NIP: 948-260-21-84.

13.4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

 

 

Regulamin www.mediaalert.pl - WERSJA DO DRUKU/POBRANIA

Wzór odstąpienia od umowy   - WERSJA DO DRUKU/POBRANIA

pixel